Turne në fabrikë

Turne në fabrikë

Zyrë

çeliqet

ekskavator
industria kimike
trajtim mjekësor
çeliqet
ekskavator
industria kimike
trajtim mjekësor

Punëtori

punishte
punishte
punishte
punishte
punishte
punishte
punishte
punishte
punishte
punishte
punishte
punishte
punishte
punishte